بی حالی!

چقدر بی حال شدم!

خودمم نمی دونم چه مرگمه!

حال حوصله هيچ کاری رو ندارم

مثلا امروز بايد برم ستار خواهرم رو درست کنم

کامپيوتر رو ببرم مشکلش رو حل کنم

تلويزيونم رو ببرم نمايندگيش درستش کنم

اگه يکمی ديگه حال داشتم برم ايرانشهر (مرکز اداريه دانشگاهمون) و کارناممو بگيرم

و بعدشم با دوستم قرار دارم

وای خدا

ولی بعيد ميدونم جز مورد اول و اخر بقيه رو انجام بدم

واقعا چرا انقدر بی حالم؟

شما بگيد!

تا بعد..................

/ 0 نظر / 15 بازدید